photo_one

Aktivnosti

Identifikacija postojećih i potencijalnih grupa aktivnih građana – GS će konstantno mapirati mesta u Srbiji u kojima već postoje ili organizovane građanske grupe ili potencijal za njihovo formiranje. GS održava i stalno unapređuje kontakte sa postojećih grupama, ali i sa velikim brojem pojedinaca u opštinama i gradovima u Srbiji sa kojima je GS već ostvario različite nivoe kontakta ili saradnje. 

Formiranje mreže – GS će inicirati formiranje mreže za građanski aktivizam – Građanski odgovor, sastavljene od grupa iz gradova/opština u Srbiji koji su prethodno mapirani. Na osnivačkom sastanku biće utvrđeni ciljevi i način rada, kao i precizan plan aktivnosti za lokalne akcije u narednom periodu. Grupa će biti neformalna i funkcionisaće po principu ravnopravnog učešća u stvaranju i sprovođenju ciljeva i ideja. 

Sastanci mreže – Građanski odgovor će održavati sastanke mreže (na svaka dva meseca) na kojima će biti razmatrani rad mreže, dotadašnji rezultati i buduće aktivnosti. Na sastancima će biti diskutovano i o idejema za budućnost, načinima za obezbeđivanje održivosti mreže, daljem širenju i o svim drugim aktuelnim pitanjima.

Javne debate o vladavini prava – U svakom od gradova/opština u kojima postoji mreža biće održavane javna debate o vladavini prava sa ciljem podizanja svesti građana, kao i sa ciljem dodatne mobilizacije lokalnog stanovništva u svrhu zaštite i unapređenja vladavine prava. Na javnim debatama učestvovaće predstavnici nezavisneih institucija koje aktivno doprinose zaštiti vladavine prava u Srbiji. 

Lokalne akcije – U svakom od gradova mreže biće organizovane lokalne akcije. Na ovaj način, lokalne grupe aktivista promovisaće ciljeve mreže Građanski odgovor. Svaka grupa imaće autonomiju da sama precizira način održavanja akcije, u skladu sa lokalnim kontekstom.

Medijska kampanja – Mreža Građanski odgovor promovisaće svoje aktivnosti i ciljeve uglavnom kroz društvene mreže. U tu svrhu biće oformljen poseban tim koji će se baviti promocijom na mrežama. Kroz promociju će se takođe podsticati građanski aktivizam i podsticati ljudi da i u svojim sredinama formiraju grupe aktivista i krenu u borbu za vladavinu prava. Za promociju na društvenim mrežama biće napravljeni i posebni video materijali.